1- دستورالعمل ها، آیین نامه و دسته بندی رسته های اولویت دار


1-1- دستورالعمل اشتغال روستایی

=
=
1-1-1- آیین نامه اجرایی بهرمندی از منابع اشتغال روستایی و عشایری

آیین نامه اجرایی بهرمندی از منابع اشتغال روستایی و عشایری در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.

=
1-1-2- دستورالعمل اجرایی بهرمندی از منابع اشتغال روستایی و عشایری

دستورالعمل اجرایی بهرمندی از منابع اشتغال روستایی و عشایری در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=
1-1-3- رسته های اولویت دار در اشتغال روستایی و عشایری

رسته های اولویت دار اشتغال روستایی و عشایری در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=

1-2-دستورالعمل های اشتغال فراگیر


=
=
1-2-1- شیوه نامه یارانه تسهیلات در اشتغال فراگیر

شیوه نامه یارانه از منابع اشتغال فراگیر در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=
1-2-2- شیوه نامه دریافت تسهیلات از منابع اشتغال فراگیر

شیوه نامه اجرایی بهرمندی از منابع اشتغال فراگیر در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=
1-2-3- دستورالعمل اجرایی دریافت تسهیلات در اشتغال فراگیر

دستورالعمل اجرایی از منابع اشتغال فراگیر در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=
1-2-4- رسته های اولویت دار دریافت تسهیلات در اشتغال فراگیر به تفکیک استان ها

رسته های اولویت دار از منابع اشتغال فراگیر برای هر یک از استان ها به صورت مجزا تدوین و در قالب یک فایل Pdf جهت دانلود هموطنان گرامی موجود می باشد.


=

2- ثبت نام در سامانه کارا


=
=

2-1- راهنما ثبت نام توسط افراد حقیقی در سامانه کارا


=
=
2-1-1- ورود به پنل کاربری

2-1-1-1- تکمیل اطلاعات پایه

=
2-1-1-2- تکمیل اطلاعات تکمیلی

=
2-1-1-3- بارگذاری مدارک

=
2-1-2- مدیریت طرح

=
=
2-1-2-1- تکمیل اطلاعات طرح

=
2-1-2-2- اطلاعات مرتبط با بانک پیشنهادی

=
=
=
=
2-1-2-3-ارسال مجوزهای اخذ شده از دستگاه های اجرایی

=
=
2-1-2-4- ارسال طرح برای بررسی

=
=

2-2- راهنما ثبت نام توسط افراد حقوقی در سامانه کارا


2-2-1- ثبت نام اولیه

=
=
2-2-2- ورود به پنل کابری

2-2-2-1- تکمیل اطلاعات متقاضی

2-2-2-1-1- تکمیل اطلاعات پایه توسط مدیرعامل

=
2-2-2-1-2- اطلاعات تکمیلی

=
2-2-2-1-3- تکمیل اطلاعات اعضای شرکت

=
=
2-2-2-1-4- بارگذاری مدارک

=
2-2-2-2-مدیریت طرح

2-2-2-2-1- تعریف طرح جدید

=
2-2-2-2-2- تعریف اطلاعات طرح

=
2-2-2-2-3- تعریف بانک پیشنهادی

=
=
=
2-2-2-2-4- ارسال مجوز اخذ شده از دستگاه¬های اجرایی

=
=
2-2-2-3- ارسال طرح برای بررسی

=
=

3- نقشه سایت


هموطنان گرامی می توانند نسبت به آگاهی از قسمت های مختلف سامانه کارا از نقشه سایت استفاده نمایند.


=
=